23 Μαρ 2017

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...

Τί εννοούμε εκφέροντας αυτήν την λέξιν; Τί μάς διδάσκει;


γράφει η Φωτεινή ΤυράσκηΗ πιό ευγενική επιδίωξις τού σκεπτομένου Ανθρώπου είναι η απόκτησις και ασφαλώς η διατήρησις τού πολυτίμου αγαθού, που ονομάζουμε ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Η απόκτησίς της απαιτεί, ενίοτε, πολλούς σκληρούς και αιματηρούς αγώνες, ενώ η διατήρησίς της προϋποθέτει σύνεσιν, λογικήν, ευθυκρισίαν, υπευθυνότητα κ.λπ. 


 
Αλλά τί σημαίνει Ελευθερία;
Τί εννοούμε εκφέροντας αυτήν την λέξιν;
Τί μάς διδάσκει;
Τί μάς υποδεικνύει ως νοηματική οντότης;
Το όνομά της είναι "αληθές", κατά την Πλατωνικήν Σκέψιν;

Ανατρέχω, κατά πρώτον, στο λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης και πληροφορούμαι, ότι Ελευθερία σημαίνει: απαλλαγή από τινος πράγματος και απαλλαγή σημαίνει απολύτρωσις.
Εν συνεχεία διερευνώ τα νοήματα τών γραμμάτων της λέξεως, χρησιμοποιώντας τον Κώδικα τού Έλληνος Λόγου, που εθεμελίωσε ο Σημαιοφόρος Θεολόγος.

Κωδικώς λοιπόν, Ελευθερία σημαίνει:
     Ε = την πορείαν, την κίνησιν την έκτασιν 
ΛΕΥ = του φωτός, που εκτεινόμενον, συσσωρεύεται σε μεγάλη ποσότητα και
  ΘΕ = θεάται επί της εκτάσεως, ένεκα τής
 ΡΙΑ = ροής (πρωτίστως των υπερτάτων φωτοενεργειών), που συνεχώς λίγο-λίγο τροφοδοτούν εκ της Αρχικής δυνάμεως.

Συνοψίζοντας τις Κωδικές Έννοιες τής λέξεως Ελευθερία αναγνωρίζουμε την έντονον κίνησιν τού Φωτός.
Τούτο βεβαιώνεται από την τριπλήν παρουσίαν του Ε = πορεία - κίνησις - έκτασις.
Η παρουσία τού Λ = ηλιακή ακτινοβολία και τού Ρ = ροή υπερτάτου Φωτός καταμαρτυρεί περί της διπλής τροφοδοσίας του φωτός.


Η βαθυτέρα λοιπόν και πλέον ουσιαστική έννοια τής λέξεως ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ εκφράζει μίαν δυναμικήν κίνησιν φωτορροής, η οποία ενδυναμώνει αυτόν που κινείται στον χώρον.
Η παρουσία τού -ΕΥ- (Ελ - ΕΥ - θερία) μάς υπενθυμίζει το ορθόν, το δίκαιον, το καλόν, που εμπεριέχεται στην λέξιν. Εμφανής είναι και η παρουσία τού ρήματος Ελεύθω, που σημαίνει "έρχομαι". Ο Μέλλων τού Ελεύθω, αλλά και τού Έρχομαι, δηλα-δή Ελεύσομαι = θα έλθω, υποκρύπτει μίαν υπόσχεσιν, που η Ελευθερία έχει καλά φυλαγμένη.

Τα πολλά όμως και σπουδαία νοήματα θα μάς αποκαλυφθούν με τα άφωνα Θ και Ρ. Λέξεις που παράγονται με το Θ = θέασις και το Ρ = ροή, εμπεριέχονται στην Ελευθερία:
Θ+Ρ  - > Θωριά: η λαχτάρα να την θωρούμε, να την βλέπουμε
Θ+Ρ  - > Θεωρία η οποία διατυπώνει τις αρχές τής Ελευθερίας
Θ+Ρ  - > Θάρ(ρ)ος που απαιτείται για την διεκδίκησίν της
Θ+Ρ  - > Θορός = σπέρμα: αναγκαίον, ώστε να καρποφορήση ο αγώνας
Θ+Ρ  - > Θύρα: που πρέπει να διαβούμε προς αναζήτησίν της
Θ+Ρ  - > Θούρος = ο ορμητικός που θα τολμήση
Θ+Ρ  - > Θούριος: ο εμψυχωτικός ύμνος

Συμπερασματικώς
Διά τού Κώδικος τού Έλληνος Λόγου, η λέξις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ μάς υποδεικνύει ότι είναι: Φως 
που εκφράζει το Καλόν (ΕΥ) 
και σημαίνεται φωτεινή καλή θωριά (ΕΥ-ΘΕΡΙΑ)
φωτεινός καλός σπόρος 
φωτεινή καλή δύναμις, που δίνει θάρρος
φωτεινή καλή θύρα, που όποιος την διαβή γίνεται θούρος=ορμητικός και έτοιμος να ψάλει θουρίους.

Η λέξις ΕΡΙ (ελευθ-ΕΡΙ-α), που σημαίνει το πάρα πολύ, ουδεμίαν αμφιβολίαν αφίνει ότι απαιτείται "πάρα πολύ" τόλμη, γενναιότης, δύναμις, πίστις και ό,τι άλλο ευγενές, ώστε να αξιωθή ο αγωνιζόμενος να κερδίση την χιλιοτραγουδισμένη ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Ασφαλώς, δεν θα λησμονήσουμε και την Μυθολογικήν Ελευθώ ή Ειλειθυίαν, την ελευθερώτριαν επί τών τοκετών.
Εν τέλει, η Ελευθώ ή Ειλειθυία είναι ταυτόσημος προς την Αλήθειαν. Συνεπώς η μάχη για την Ελευθερίαν κυρίως και πρωτίστως απαιτεί ΑΛΗΘΕΙΑ ήτοι
         Α = Αρχικήν δύναμιν
      ΛΗ = ηλιακού φωτισμού που φανερώνεται και
  ΘΕΙΑ = θεάται επί εκτάσεως

Θεία Φώτισις είναι η Αλήθεια και η Ελευθερία δίδεται σε όσους την αξίζουν.


Από την Φωτεινή Τυράσκη - Μαθήτρια τού Κώδικος τής Ελληνικής Γλώσσης, τού Σημαιοφόρου Θεολόγου.

αναδημοσίευση από: greek1.blogspot.com
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
σχόλια της Βίκυς Χρυσού
 
Πόσοι είμαστε άραγε έτοιμοι να περάσουμε τούτη την ΕΥ-Θύρα;
Πόσοι είμαστε ικανοί να κρατήσουμε το φως της αρετής ψηλά και να απαλλαγούμε από τις υλιστικές παγίδες και πεποιθήσεις;
Πόσοι είμαστε συνεπείς, όταν φτάσουμε στο βίωμα αυτής της ορμής, ώστε για χάρην της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ να αποτινάξουμε τις κοινωνικές νόρμες που υιοθετήσαμε;
Όσοι βίωσαν την ορμή του ξυπνήματος της Ελευθερίας, της πνευματικής τουλάχιστον, όσοι πέρασαν έστω για λίγο τη θύρα εκείνη, μπορούν να αναγνωρίσουν την αλήθεια που περιγράφει η ίδια η λέξη πιο πάνω... και πόση τόλμη χρειάζεται... για να αντισταθεί κανείς στα γνώριμα και τις καλοστημένες παγίδες γύρω, αλλά και εντός μας...
κι όσοι γύρισαν πίσω... σεβόμενοι κάποια ηθική αρχή ισάξια σε μέγεθος με αυτή της Ελευθερίας...
γνωρίζουν πως η πρώτη ελευθερία είναι νοητική-πνευματική και η τελευταία... ο ίδιος ο θάνατος...

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ