17 Νοε 2009

SUPER ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΥΝΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΑΡΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ ΤΩΡΑ!

Θα τοποθετήσω το συντομότερο δυνατόν μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. -Προς το παρόν παραθέτω το αυθεντικό μήνυμα στην αγγλική. Προστατευθείτε σήμερα -Ενισχύστε τον οργανισμό σας... Μακρυά από εμβόλια. Ενημερώστε όσους μπορείτε.

Release: No. H1N1-30
Date Mailed: November 15, 2009
For Immediate Release
Contact: Sherri Kane--310-877-3002; sherrikane@gmail.com

 

URGENT PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT:
PLEASE READ AND MAIL TO OTHERS
 
Protect Yourself From Death By "Cytokine Storm," Gross Criminal Negligence, and Murderous Official Malfeasance
 
By Dr. Leonard G. Horowitz
 
People worldwide now realize there is something foul brewing in the H1N1 swine flu vaccines, government prescribed drugs, and the mass media manufactured "emergency." I guarantee H1N1 will not kill you. What can and probably will if you don't take this warning seriously, and act on it, is DEATH BY TOXIC SHOCK, resulting from an overwhelmed immune system, thanks to a combination of chemical and biological assaults, officials' malfeasance, and gross criminal neglect of the deadliest, most common, naturally-remedied killer--the "cytokine storm."
 


Since the normal seasonal flu is about 94% more deadly than the current H1N1 pandemic, it is not likely to kill you or especially healthy children and teens. So why are young people with most solid immune systems said to be most vulnerable to death from the "pandemic" flu?
  
Fueled by the imposed geopolitics and economics that triggered World War I, the 1918 Spanish Flu is estimated to have killed between 50-100 million people. Mostly young healthy victims, experts say, were vulnerable, as they are today, attributable to immune system hyper-stimulation called the cytokine storm.
 
Cytokines are blood messengers that act like hormones in your body enabling cells to communicate. Every cell is intelligent and knows what it needs to sustain itself. It does so by sending messages within and around itself to regulate everything much like your heartbeat is regulated by adrenalin and other chemicals that operate bio-energetically, passing messages electro-magnetically and bio-acoustically.
 
This life-sustaining system is naturally tuned like an orchestra by each hormone, cytokine, or "instrument" playing an important part in the symphony of your "living temple." If one or more of these music makers suddenly decides to play solo, raising its volume unnaturally, or if suddenly a thousand trumpets were injected into the brass section, then every other instrument has to compensate by likewise playing, even screaming, louder to be heard. The noise becomes stressful and unbearable to the audience.
 
Similarly, cytokines are finely-tuned electrochemical messengers responsible for system-wide (i.e., systemic) homeostasis or balance in your body. Scientists observe their increase following trauma and infections. So their numbers have everything to do with body electro-chemistry since trauma, toxicity, and infections require white blood cell body guards to fight for your life, requiring oxygen and generating acid much like muscles generate lactic acid during contractions. Too much acidity following inflammation or immune system hyperactivation, combined with lowered oxygen levels following similar repeated intoxications, and you have a real problem--DEATH BY TOXIC SHOCK AND CYTOKINE STORM.
 
Over-production of cytokines occurs during intoxications (especially from adjuvanted vaccinations) and there is some evidence they may be the primary cause of death in Toxic Shock Syndrome (TSS) and other systemic infections such as yellow fever wherein circulatory shock develops secondary to cytokine storm. The "storm" spreads pieces of virus and body proteins throughout your body like a mushroom cloud spreads radioactive fallout and death following a nuclear blast.
 
A cytokine storm is evidenced by blood analysis showing increased levels of messenger molecules including interleukin (IL)-6, IL-1 receptor antagonist, inferno-inducible protein-10, tumor necrosis factor (TNF) alpha, and others too confusing for public discussion.
 
Suffice it to say that when the cytokines are exploding in numbers, fluid and immune cells accumulate in critical organs such as lungs, heart, kidneys, liver, and elsewhere, causing multi-organ failure, and hemorrhaging as seen in the aftermath of graft and organ transplant rejections, and in the lungs of cytokine storm victims of Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), SARS, and hemorrhagic pneumonia now spreading in the Ukraine as a co-infection among vaccinated and non-vaccinated carriers of H1N1.
 
So herein lies the main problem--the greatest gravest risk . . . "Live" injected viruses (i.e., vaccinated H1N1s) are now spreading from vaccinated persons to the vast majority of people who are refusing to take vaccines. As the H1N1s spread, many of them pick up more deadly genes from viruses along the way. Add to these infectious inoculations and mutating transmissions (both grossly neglected by health officials and their marketing media), additional intoxicating chemicals in our air,* food, and water, and more pollutants from vaccines containing adjuvants, and you have now diagnosed the primary cause of cytokine storms, severe sepsis, toxic shock, and deaths by intoxicating faith in drug-pushers profiting BigPharma.
 
It is a disgrace to the human race that every reasonably informed medical doctor and public health official knows this! Vaccine pushers tell you that young healthy people who have stronger immune systems are at higher, not lesser, risk of suffering cytokine storms following acute intoxications and infections. So they can't claim ignorance when they inject you with toxic ingredients in immune hyper-stimulating vaccines. This is egregious, grossly criminal, murderous negligence!
 
Diagnosing Gross Criminal Negligence and Second Degree Mass Murder
 
Can you imagine health officials prescribing vaccines and drugs that directly cause, or significantly increase, the vast majority of deaths associated with H1N1-linked cytokine storms? Who better than vaccine scientists and immunologists would know more about this murderous activity?
 
What about President Obama's science czar, John Holdren? Stewardship of the 2009-2010 H1N1 Swine Flu "national emergency" by the Obama administration is advancing akin to mass murder motivated by profit and the goal to depopulate more than half the world's population. You think this is foolish conspiracy nonsense? Research the "health reformers," drug pushers, and media moguls in  the Partnership for New York City, the Population Council, and you will learn why Holdren wrote the book Ecoscience (in 1977), calling for massive depopulation using vaccinations for sterilization! (Nonoxynol-9, a spermicide linked in early research to spontaneous abortions, and currently to Toxic Shock Syndrome and birth defects, is in the MF59 adjuvant added to many H1N1 flu vaccines.)  
 
Not only is mass murder evidenced by gross criminal neglect of cytokine storm triggers, but also the repeated hideous attacks on American health freedoms. Non-toxic alternative preventatives and curatives for infectious diseases have been outlawed in health food stores, restricted in clinics, and prohibited on the Internet by BigPharma's prostitutes in Washington.
 
It is treasonous to murder ignorant innocent people lulled into cytokine storms by savvy media "shortage marketing," and fraudulent claims of vaccines' safety and efficacy based on studies lacking placebo controls and long term observations. Totally toxic mercury, Tamiflu, and Relenza are additional prescriptions for death by systemic shock.
 
Humanicide--the mass killing and enslaving of people everywhere to drugs for profit and population control--best describes the inexcusable neglect of public education and common sense recommendations, including no risk, low-to-no-cost, natural preventatives to cytokine storms including alkalizing body chemistry through good nutrition and pH-adjusted hydration. Is it too much to expect health officials to recommend powerful anti-viral vitamins C, D, and immune supportive antioxidant vitamin E?
 
Instead, it is unforgivable that federal authorities and attorneys general are persecuting intelligent better-informed people who choose to exercise their right to "life, liberty, and the pursuit of happiness"--our First Amendment US Constitutional rights to access "free markets" wherein natural preventatives and curatives once available, such as vitamin B17, are now gone.
 
People in every state and province in North America must now fight for their rights by filing legal complaints to raise public awareness and compel officials' accountability for this ongoing genocide, legally-termed negligent homicide.
 
Prevention Through Public Education and Natural Product Utilization
 
People with Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS), SARS, and cytokine storms, do best when treated with a variety of antioxidants. Nathens et al showed that critically ill patients treated with vitamin C and E antioxidants suffered fewer multi-organ failures than others treated without these vitamins.   According to Heyland et al, antioxidants, particularly selenium, lowered death rates among critical care patients. DeFlora et al., showed that nutritional supplementation with N-Acetyl-Cysteine (NAC), a precursor of the antioxidant glutathione, significantly reduced flu patients'symptoms.  Lock and other medical doctors published that acetaminophen or paracetamol (Tylenol, Panadol) depletes glutathione in the body, while ibuprofen (motrin) does not. Taking fish oil containing Eicosapentaenoic acid (EPA) (and gamma-linolenic acid [GLA]), is a powerful immune suppressant that can reduce vaccine-adjuvant-triggered cytokine storms. These oils are recommended by vaccination intoxication expert and neurosurgeon Russell Blaylock. 
 
High doses of EPA make you more susceptible to infections, but because it is a natural immune suppressant, it can tame a deadly adjuvant reaction or cytokine storm. Pontes-Arruda et al showed that death rates, organ failure, need for mechanical ventilation, and length of stay in intensive care units was reduced in patients given a diet high in EPA and gamma-linolenic acid (GLA), compared to those who were not supported this way. Coupling EPA and NAC nutritional supplementation with flavinoids along with silver hydrosols can dramatically reduce the risk of infections and cytokine storms.
 
Silver hydrosols provide patients who are well hydrated, and ideally minimally intoxicated with heavy metals and chemicals, including mercury and aspartame, the most powerful natural protection against systemic infections following detoxification that should be accomplished first to prevent the Herxheimer reaction, commonly called the "healing crisis."Detoxification, prior to silver hydrosol administration, is most safely and powerfully accomplished using both chelation and clathration. These are best accomplished simultaneously most safely and effectively at home using zeolites, the most advanced being ZeoLife that replaces minerals and is developed using advanced biophysics to help reduce electromagnetic radiation stress as well.
 
These simple recommendations, compared to drug and vaccine poisonings, offer a far more reasonable, inexpensive, and effective life-saving approach to preventing and treating cytokine storms that governing officials criminally neglect while advancing a deadly campaign to inoculate, intoxicate, and depopulate the planet.
 
-end-
 

*Air pollution from burning fossil fuels blamed on people who enjoy driving motor vehicles rather than on the true cause--the petrochemical-pharmaceutical cartel dictating industry direction and hydrogen fuel suppression; worsened by chemtrail sprayings for allegedly reducing global warming, is a matter of fact. This increases environmental pollution and biological intoxication globally. For more information about the best natural broad spectrum detox formula see: ZeoLife.net, highly recommended by Dr. Horowitz, and other experts, who suggest this as a "top shelf" vaccine cleanse as well.** For more information about self-protection read FLUscam.com's "FLU To Dos" page. Recommendations provided therein include specific amounts prescribed for prevention of death from cytokine storms following vaccinations, petrochemical and/or pharmaceutical intoxications, and systemic infections.


Dr. Leonard G. Horowitz is an award-winning author of 16 books and a Harvard-trained internationally recognized expert in public health and consumer protection. He views vaccinations as genocidal weapons for human intoxication and mass depopulation, and condemns gross criminal negligence and official malfeasance in the administration of the H1N1 Swine Flu "humanicide." Go to FLUscam.com for more writings by Dr. Horowitz.


 
Copyright c 2009, is waived by Leonard G. Horowitz. Permission to reprint and circulate as desired is encouraged. (Please provide proper attribution.)


 
IMPORTANT UPCOMING EVENTS:

NATIONAL PRAYER for H1N1 Protection: Join Dr. Horowitz and Jack McLamb, founder of Police Against A New World Order, next Wednesday night, Nov. 18, 2009 at 8PM EST, 5PM Pacific Time, on Genesis Communications Network at http://www.gcnlive.com

DENVER DON'T INJECT ME RALLY: Join Dr. Horowitz, Sherri Kane and others rallying for health freedoms and constitutional rights. Friday, Nov. 27th, Noon to 2PM Mountain Time. West steps of the Denver Capitol, 200 East Colfax, Denver. Contact Jenny Hatch for more information at: 303-604-1107, or e-mail: JennyMHatch@Yahoo.com

CLICK HERE to view Dr. Horowitz's latest YouTube Segment on the H1N1 Swine Flu Genocide, titled, FRIGHTFUL PROFITEERING.

Dr. Horowitz is advancing Healthy World Organization (HWO), a natural alternative to the UN's World Health Organization. Information about HWO is available at: HealthyWorldOrganization.org. For information about the flu, and what to do, go to
FLU TO Dos on Dr. Horowitz's comprehensive website FLUscam.com.
                          
DR. HOROWITZ TUESDAY NIGHTS (9PM Pacific Time) on "THE INSIGHT HOUR:" Join Dr. Horowitz, Sherri Kane, Rev. Roxanne Hampton, and others rallying for health freedoms and constitutional rights on Dr. Horowitz's weekly broadcast streaming "live" in audio and video over the Internet via BBSradio.com and LOVE528TV.net. Call with your questions and comments: 888-815-9756 US/Canada, or 530-327-7602.
  
NOTE TO JOURNALISTS: For interviews with Dr. Horowitz, please contact Ms. Kane who is a freelance investigative journalist, also available for interviews, at sherrikane@gmail.com217 Cedar St., Suite #326, Sandpoint, ID 83864; 208-265-8065;

(E-mail) tetra@tetrahedron.org; http://www.tetrahedron.org


CLICK HERE
TO READ DR. HOROWITZ'S PREVIOUS ARTICLES ON THIS TOPIC.


URGENT REMINDER: Begin detoxing NOW, so that you purify and sedate your immune system against the "cytokine storm." USE ZeoLife and stockpile OxySilver while you can still get it. If the hemorrhagic pneumonia recombines with H1N1 generating a hemorrhagic flu as many experts now fear, you will wish you had listened to Dr. Horowitz on this one.

We are grateful to David Dees for his great art and the health and full recovery of his kitty!

Join us for prayer Wednesday night with Officer Jack McLamb . . . . broadcast by GCN.


Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ