20 Αυγ 2009

Δήλωση εγγύησης ασφάλειας εμβολίου από ιατρό

(σημείωση παρατίθεται ένα παράδειγμα για συγκεκριμένο εμβόλιο, αυτό της ηπατίτιδας, μπορείται να συμπεριλάβεται για κάθε εμβόλιο πληροφορίες που έχετε συγκεντρώσει και διαστευρώσει. Το παρόν κείμενο-δήλωση εγγύησης είναι ακόμη πιο έγκυρο, μιας και ο γιατρός καλείτε να αναλάβει πλήρως την ευθήνη και έχει την μορφή συμβολαίου. Αμφιβάλλω όμως αν βρεθεί γιατρός να αναλάβει πλήρως τις ευθύνες τρίτων... κι ας εμβολιάζει επί χρόνια στην πράξη...)

Δήλωση εγγύησης ασφάλειας εμβολίου από ιατρό

Εγώ (ονοματεπώνυμο ιατρού και βαθμός)______________________________,__________ είμαι γιατρός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος επικυρωμένη από ____________________.

Ο αριθμός αδείας/μητρώου μου είναι_________________________ και ο αριθμός Αστ. Ταυτότητας μου είναι____________________.

Η ειδικότητα μου είναι_________________________________________________.

Κατανοώ πλήρως τους κινδύνους και τις ωφέλειες όλων των φαρμάκων που συνταγογραφώ ή χορηγώ στους ασθενείς μου. Στην περίπτωση του (όνομα ασθενούς/υποψήφιου προς εμβολιασμό) _______________________________________, ετών/μηνών___________, τον οποίο εξέτασα, βρήκα πως υφίστανται βέβαιοι παράγοντες επικινδυνότητας που δικαιολογούν τον συνιστώμενο εμβολιασμό. Οι ακόλουθοι είναι οι συγκεκριμένοι παράγοντες επικινδυνότητας που υφίστανται και τα εμβόλια που θα προστατέψουν από αυτούς:

Κίνδυνος:_________________________Εμβόλιο:_________________________

Κίνδυνος:_________________________Εμβόλιο:_________________________

Κίνδυνος:_________________________Εμβόλιο:_________________________

Κίνδυνος:_________________________Εμβόλιο:_________________________

Κίνδυνος:_________________________Εμβόλιο:_________________________

Κίνδυνος:_________________________Εμβόλιο:_________________________

Είμαι ενήμερος πως τα εμβόλια συνήθως περιέχουν τα ακόλουθα συστατικά:
*
aluminum hydroxide * aluminum phosphate * ammonium sulfate * amphotericin B
* μέρη/ιστό ζώων όπως: αίμα γουρουνιού, αίμα αλόγου, εγκέφαλο κουνελιού,
* νεφρό σκύλου, νεφρό πιθήκου, * έμβρυο όρνιθας, αυγό όρνιθας, αυγό πάπιας
*
calf (bovine) serum –ορό μόσχου * betapropiolactone
*
fetal bovine serum –λιπώδη ορό εμβρύου μόσχου
*
formaldehyde * formalin * gelatin * glycerol
*
human diploid cells (originating from human aborted fetal tissue-ανθρώπινα κύτταρα που προέρχονται από εκτρώσεις εμβρυικού ιστού)
*
hydrolized gelatin
* υδράργυρο,
mercury thimerosol (thimerosal, Merthiolate(r))
*
monosodium glutamate (MSG) * neomycin * neomycin sulfate
*
phenol red indicator * phenoxyethanol (antifreeze, αντιψυκτικά)
*
potassium diphosphate * potassium monophosphate * polymyxin B * polysorbate 20
*
polysorbate 80 * porcine (pig) pancreatic hydrolysate of casein
*
residual MRC5 proteins * sorbitol

*sqalene, “oil in wateradjuvants (προσθετικά τύπου «έλαια σε νερό», όπως το sqalene)
*
tri(n)butylphosphate,
* Κύτταρα
VERO (VERO cells, a continuous line of monkey kidney cells, μία συνεχόμενη γραμμή από κύτταρα νεφρού πιθήκου) και * washed sheep red blood (και «πλυμμένο» κόκκινο αρνίσιο αίμα)

και με το παρόν έγγραφο, εγγυώμαι πως αυτά τα συστατικά είναι ασφαλή για εναίσιμο εμβόλιο στο σώμα του ασθενούς/υποψήφιου προς εμβολιασμό. Έχω ερευνήσει εκθέσεις της αντίθετης άποψης, όπως μελέτες που αναφέρουν πως ο υδράργυρος/thimerosal προκαλεί σοβαρές νευρολογικές και ανοσολογικές βλάβες και βρήκα πως δεν είναι αξιόπιστες.

Γνωρίζω πως έχουν βρεθεί ορισμένα εμβόλια να είναι μολυσμένα με ιό Simian 40 (SV 40) και πως ο SV 40 σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές συνδέεται/αποτελεί αιτία του λεμφωμάτων μη-Hodgkins (non-Hodgkin's lymphoma) και μεσοθυλωμάτων σε ανθρώπους και πειραματόζωα. Με το παρόν εγγυώμαι πως τα εμβόλια που χρησιμοποιώ δεν περιέχουν SV 40 ή οποιοδήποτε άλλο ζωντανό ιό. (Εναλλακτικά: εγγυώμαι με το παρόν, πως ο αναφερόμενος ιός SV-40 ή άλλοι ιοί δεν αποτελούν σημαντικό κίνδυνο για τον ασθενή μου.)

Επίσης εγγυώμαι πως τα εμβόλια που χρησιμοποιώ για τη θεραπεία/πρόληψη νόησης του (όνομα ασθενή)_______________________________________δεν περιέχουν ιστούς ή βιολογικό υλικό από εκτρώσεις ανθρώπινων εμβρύων (fetus).

Με σκοπό να προστατέψω την υγεία του ασθενή μου, έχω πραγματοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες, ώστε να εγγυηθώ πως τα εμβόλια που χρησιμοποιώ δεν θα περιέχουν βλαβερά συστατικά:

Ενέργειες που έγιναν:_______________________________________________________

_____________________________________________________________

______________________________________________________________

____________________________________________________________

Έχω προσωπικά ερευνήσει τις εκθέσεις που έγιναν στο VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) και τον αντίστοιχο εθνικό φορέα και δηλώνω πως η άποψη μου ως ειδικός είναι, πως τα εμβόλια που χρησιμοποιώ/χορηγώ είναι ασφαλή για χρήση ακόμη και σε παιδιά κάτω των 5 ετών.

Η βάση της άποψης μ


ου συγκεκριμένα για κάθε εμβόλιο αναλυτικά, αναφέρεται στο παράρτημα Α που είναι συνημμένο στο παρόν,--«Ιατρικές Βάσεις για επαγγελματική άποψη στο ζήτημα ασφάλειας των εμβολίων». (Παρακαλώ αναλύστε κάθε προτεινόμενο προς χρήση εμβόλιο ξεχωριστά σύμφωνα με τις βάσεις που δίνονται, για να φτάσουμε στο συμπέρασμα, πως το εμβόλιο είναι ασφαλές για χορήγηση σε παιδιά κάτω των 5 ετών).

Τα άρθρα ειδικών ιατρικών/επιστημονικών περιοδικών στα οποία βασίζομαι για να ανταποκριθώ στο συγκεκριμένο ζήτημα -«Δήλωση εγγύησης της ασφάλειας του εμβολίου από ιατρό», αναλύονται στο παράρτημα Β, που είναι συνημμένο στο παρόν – «Επιστημονικά άρθρα που υποστηρίζουν την εγγύηση γιατρού ως προς την ασφάλεια των εμβολίων»

Τα άρθρα ειδικών ιατρικών/επιστημονικών περιοδικών που έχω διαβάσει και περιέχουν απόψεις που δεν συνάδουν με τη δική μου άποψη αναλύονται στο Παράρτημα Γ, που είναι συνημμένο στο παρόν- «Επιστημονικά άρθρα αντίθετα από την άποψη του ιατρού ως προς την ασφάλεια των εμβολίων».

Οι αιτίες/λόγοι που καθορίζουν την αντίθεση μου με τα άρθρα του Παραρτήματος Γ, τα οποία θεωρώ άκυρα, υπογραμμίζονται στο Παράρτημα Δ, που είναι συνημμένο στο παρόν, -«Οι λόγοι του γιατρού που τον οδηγούν σε ακύρωση διαφόρων επιστημονικών απόψεων».

(Π.χ. Ηπατίτιδα Β
Κατανοώ πως 60% των ασθενών που εμβολιάστηκαν
για ηπατίτιδα Β, θα χάσουν
τα αντισώματα ηπατίτιδας Β εντός 12 χρόνων. Κατανοώ επίσης πως το 1996 μόνο 54 περιπτώσεις ηπατίτιδας Β δηλωθήκαν στο
CDC για την ηλικία μεταξύ 0-1 ετών. Γνωρίζω επίσης πως στην υπηρεσία VAERS των ΗΠΑ, το ίδιο έτος 1996, για την ίδια ηλικία 0-1 ετών, αναφέρθηκαν 1.080 περιπτώσεις αντιδράσεων στο εμβόλιο ηπατίτιδας Β με 47 περιπτώσεις θανάτου.

Κατανοώ πως 50% των ασθενών που έρχονται σε επαφή/κολλούν ηπατίτιδα Β, εν εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα μετά την έκθεση τους. Κατανοώ επίσης, πως 30% εξ αυτών αναπτύσσουν απλώς συμπτώματα όμοια με αυτά της γρίπης και αποκτούν εφ’ όρου ζωής ανοσία. Κατανοώ πως 20% θα αναπτύξουν τα συμπτώματα της νόσου, όμως το 95% εξ αυτών θα ανακάμψει και θα αποκτήσει εφ’ όρου ζωής ανοσία. Κατανοώ πως μόλις 5% των ασθενών που εκτέθηκαν σε ηπατίτιδα Β θα γίνουν χρόνιοι φορείς της νόσου. Κατανοώ πως 75% των χρόνιων φορέων θα ζουν με μία λοίμωξη άνευ συμπτωμάτων και πως μόνο 25% εξ αυτών θα αναπτύξουν χρόνια νόσο του συκωτιού, καρκίνο του συκωτιού, 10-30 χρόνια μετά την σοβαρή λοίμωξη. Οι ακόλουθες επιστημονικές μελέτες μελετήθηκαν ώστε να δείξουν την ασφάλεια του εμβολίου ηπατίτιδας Β σε παιδιά κάτω των 5 ετών. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________)

Επιπροσθέτως στους προτεινόμενους εμβολιασμούς ως προστασία στους παράγοντες επικινδυνότητας που αναφέρω παραπάνω, προτείνω άλλα μέτρα πέρα από τον εμβολιασμό, για να προστατέψω την υγεία του ασθενή μου και τα αναλύω στο
παράρτημα Ε, που επισυνάπτω με τίτλο, "Μέτρα προστασίας από παράγοντες επικινδυνότητας Εκτός & Πέρα από τον Εμβολιασμό» .

Δίνω αυτή την « εγγύησης ασφάλειας εμβολίου από ιατρό»

ως αρμόδιος επαγγελματίας και ως θεράπων ιατρός στον (όνομα του εμβολιαζόμενου)________________________________. Ανεξάρτητα από το νομικό πλαίσιο υπό του οποίου εξασκώ συνήθως την ιατρική, δηλώνω υπεύθυνα τόσο ως ιατρός, όσο και ως άνθρωπος, πως με το παρόν παραιτούμαι από κάθε νόμο, κοινό δίκαιο, συνταγματική, ή Διεθνής Συνθήκη, καθώς και κάθε άλλη νομική ασυλία και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Παραδίδω το παρόν έγγραφο με την ελεύθερη θέληση μου αφού συμβουλεύτηκα ειδικό νομικό του οποίου το όνομα είναι _____________________________, που είναι δικηγόρος στην (πόλη) __________________ .
________________________________________ (Όμομα Ιατρού)
__________________________________ ____(Υπογραφή Ιατρού)
Ημερομηνία _____________________ έτος________


μάρτυρας: __________________________________ημερομηνία: _____________________
συμβολαιογράφος: ___________________________ημερομηνία: _____________________

Διαφημίσεις


Αν νιώθεις πως είσαι Άνθρωπος,

Αν κατάλαβες πως ΕΣΥ είσαι αυτός

που αποφασίζει την πραγματικότητα....

Σε προσκαλώ στην κοινωνία

των Συνειδητών Συν-Δημιουργών

Στόχος μας να αγκαλιάσουμε όλο τον πλανήτη στη νέα Αρμονική Πραγματικότητα!


Olymbia MaTerra HelleNica

μέσα απο την ΕΝθύμηση, τη ΣΥΝθεση και την ΠΑΙΔΕΙΑ